Algemene voorwaarden

icon insticon piicon twicon fb

Aanmelden nieuwsbrief
Joomla Extensions powered by Joobi
 0652 307 365

Search our Site

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bliz Events BV gevestigd te Bussum, betreffende deelname aan trainingen, lezingen, workshops, seminars, congressen, conferenties hierna te noemen 'evenementen'. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Bliz Events. ‘Deelnemer’ is degene die zich heeft ingeschreven voor een van de door Bliz Events georganiseerde evenementen.

Artikel 2 - Voorinschrijving

Indien de prijs van een evenement nog niet bekend is, dan is het mogelijk om alvast zonder enige verplichting voor in te schrijven, middels een e-mail aan office@blizevents.com of via het contactformulier. Hierin dient vermeld te worden voor welk evenement interesse is en het aantal personen dat wil deelnemen. Zodra meer informatie bekend is, wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het evenement.

Artikel 3 - Reserveren

Er bestaat een mogelijkheid tot reserveren, tot een maximum van een week voor aanvang evenement. Per e-mail naar office@blizevents.com dient te worden aangegeven, voor zover er niet direct op de website van Bliz Events wordt gereserveerd:

A) om welk evenement het gaat,

B) hoeveel kaarten er gereserveerd dienen te worden à welk tarief en

C) de volledige emailgegevens van iedere individuele deelnemer/-ster. Tevens dient de deelnemer aan te geven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Bliz Events. Bliz Events bevestigt de reservering en houdt de kaart(en) tot de vervaldatum van de factuur vast. Deelnemer is gehouden aan de financiële verplichting van deze reservering die valt onder de algemene voorwaarden van Bliz Events.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Bliz Events en de deelnemer komt tot stand door het invullen van de reserveringsgegevens op de website (of per post of e-mail toegezonden) door de deelnemer of door het invullen van een speciaal aanmeldformulier. Deze komt ook tot stand waar Bliz Events als organisator optreedt namens derde partijen. Voor zover deelnemer een reservering maakt voor een zogenaamd ‘vroegboektarief’, dient betaling te zijn ontvangen door Bliz Events uiterlijk op de vervaldatum van het vroegboektarief. Deze data zijn altijd vermeld op de website van Bliz Events. Indien de betaling op deze datum niet is ontvangen door Bliz Events, zal de reservering automatisch worden omgezet naar het volle tarief dat dan door deelnemer verschuldigd zal zijn.

Artikel 5. - Annulering door de deelnemer

Aanmelding voor de AromaTouch Techniek training is definitief. Als u niet kunt deelnemen, heeft u het recht uw deelname eenmaal te verplaatsen. Dagdeelprogramma (programma dat niet langer duurt dan één dagdeel): Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van een dagdeelprogramma is de deelnemer verplicht 15% van het volledige deelnamebedrag (met een minimum van € 15,= per deelnemer) aan administratie- en annuleringskosten te betalen. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van een dagdeelprogramma is de deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag te betalen. Programma’s die langer dan één dagdeel duren: Bij annulering tot 90 dagen voor aanvang van een programma is de deelnemer verplicht 30 euro administratiekosten te betalen. Bij annulering binnen 90 dagen voor aanvang van het programma zijn de annuleringskosten 30% van het deelnemersbedrag. Bij annulering binnen 60 dagen voor aanvang van het programma zijn de annuleringskosten 50% van het deelnemersbedrag. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van deze programma’s is de deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag te betalen. Annulering van alle programma’s dient schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum waarop de e-mail door Bliz Events is ontvangen of het poststempel. De deelnemer kan te allen tijde iemand anders in zijn/haar plaats laten deelnemen aan het betreffende evenement of hetzelfde evenement binnen een jaar na aanmelding alsnog volgen (mits aangeboden door Bliz Events). Bliz Events restitueert geen deelnamebedrag voor entrees met een tarief van 25 euro of lager.

Artikel 6 - Annulering c.q. wijziging door Bliz Events

Bliz Events heeft het recht zonder opgave van redenen een evenement te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Bliz Events betaalde bedrag. Indien mogelijk zal Bliz Events een passend alternatief bieden. Als deelnemer hier gebruik van maakt, vindt er geen terugbetaling plaats. Bliz Events is te allen tijde gerechtigd de datum, tijden en de locatie van een evenement te wijzigen. Indien Bliz Events tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd het evenement onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Bliz Events besluiten tot al dan niet (gedeeltelijke) terugbetaling van het deelnemersbedrag. Het staat Bliz Events te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het evenement te wijzigen, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. In zeer zeldzame gevallen is het mogelijk dat de geplande spreker/trainer het evenement niet zelf kan geven. Deelnemer gaat er mee akkoord dat Bliz Events in dat geval een vervangende spreker/trainer inzet wat redelijkerwijs niet ten koste zal gaan van de kwaliteit van het evenement. Deelnemer heeft in dit geval niet het recht om het evenement te annuleren of op restitutie van deelnamekosten. Bliz Events zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 7 - Deelname verplaatsen

De deelnemer heeft het recht om tot 3 weken voor aanvang van het evenement de deelname kosteloos naar hetzelfde doch later gepland evenement, zoals vermeld in artikel 5, indien beschikbaar, te verplaatsen zonder extra kosten voor deelnemer. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van het evenement worden 25 euro administratiekosten in rekening gebracht aan deelnemer.

Artikel 8 – Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Uw contactgegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Organisaties die vanwege een samenwerking inzicht hebben in de gegevens van onze klanten zijn: Strato en J.P. Sträter. Indien Bliz Events namens een derde partij de organisatie van een bijeenkomst verzorgt, kunnen de persoonsgegevens van de betreffende bijeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld. Wilt u dat wij uw gegevens permanent verwijderen? Stuurt u dan een mail aan office@blizevents.com met een verwijderingsverzoek. U ontvangt een bevestiging van ons als uw verzoek is uitgevoerd.

Artikel 9 – Uitsluiting

Bliz Events heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van een evenement van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deelnemer aan Bliz Events betaalde bedrag. Bliz Events behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan 1 uur te laat komt toegang tot een evenement te weigeren, indien dit naar het oordeel van Bliz Events een storende invloed heeft op de bijeenkomst, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. Bliz Events behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt uit een evenement te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Bliz Events een storende invloed heeft op de activiteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

Artikel 10 – Vervanging

De deelnemer kan bij verhindering zijn plaats kosteloos laten innemen door een invaller, indien de volledige naam en contactgegevens van de invaller aan Bliz Events per email wordt medegedeeld minimaal twee dagen voor aanvangsdatum van het evenement. Deze bepaling laat onverlet het recht van Bliz Events om een deelnemer te weigeren of om een evenement te annuleren.

Artikel 11 – Prijzen

Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door Bliz Events gepubliceerde nieuwsbrieven, advertenties, folders en op de website (drukfouten voorbehouden). Deze prijzen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. Bliz Events heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een evenement de op dat moment geldende prijs blijft gelden, tenzij het evenement wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Voor zover er vroegboektarieven geldig zijn, dienen deze te zjin ontvangen door Bliz Events vóór de uiterste betalingstermijn. Zo niet, dan is automatische het volle tarief verschuldigd. Genoemde prijzen gelden in euro's en zijn inclusief betreffende BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 12 – Betaling

De deelnemer is gehouden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het evenement op onze Rabobankrekening NL95 RABO 0129 5952 92 ten name van Bliz Events te Bussum, indien niet reeds met iDeal op de website is betaald. Vermeld hierbij voor onze administratie de volgende omschrijving:

- factuurnummer
- welk event u aan wilt deelnemen
- naam van de deelnemer(s)


Voor deelnemers die vanuit het buitenland geld overmaken:
BIC code: RABONL2U ; IBAN nummer: NL95 RABO 0129 5952 92. Deelnemer is verantwoordelijk voor het te allen tijde vermelden van een accuraat en werkend emailadres waarop Bliz Events met deelnemer kan communiceren en deze up to date te houden. Facturen, betalingsherinneringen, informatie over de events en andere wellicht belangrijke informatie wordt door Bliz Events per mail verzonden. Deelnemer is in dit kader zelf verantwoordelijk deze informatie te ontvangen. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Bliz Events is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan. Alle kosten die Bliz Events redelijkerwijs moet maken in verband met aan de deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens Bliz Events en eventuele boetes zijn voor rekening van de deelnemer. Daaronder zijn inbegrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 136,- per factuur. Pas als de volledige betaling door Bliz Events is ontvangen, is de inschrijving definitief. De betalingsverplichting van een gemaakte reservering blijft hoe dan ook bestaan, ook als deelnemer niet aan het betreffende evenement deelneemt.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht, beeld, audio en alle andere rechten van intellectuele eigendom op het evenement en op alle in verband daarmee door of namens Bliz Events uitgegeven folders en digitale informatie berusten uitsluitend bij Bliz Events c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Bliz Events of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Bliz Events c.q. haar licentiegever(s). Alle van of namens Bliz Events in het kader van het evenement verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hier buiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bliz Events. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van het evenement en de in het kader daarvan door of namens Bliz Events aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien deelnemer een audio- of video-opname van een evenement koopt, is deze bedoeld voor het privé gebruik van de persoon die dit materiaal heeft aangeschaft.
Het verspreiden, vermenigvuldigen of zonder toestemming vertonen van dit materiaal in groepen is niet toegestaan. In dit geval heeft Bliz Events recht op een aanzienlijke schadevergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Bliz Events verplicht zich de evenementen naar beste inzicht en vermogen te organiseren. Indien het evenement namens Bliz Events door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Bliz Events slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens het evenement zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Bliz Events. Bliz Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bliz Events. De eventuele aansprakelijkheid is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan Bliz Events voor het evenement betaalde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Bliz Events aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Bliz Events doet geen toezeggingen of maakt geen beloftes ten aanzien van te behalen resultaten door deelname aan een door Bliz Events georganiseerd evenement. Deelnemer participeert voor eigen verantwoordelijkheid aan het evenement. Bliz Events accepteert geen aansprakelijkheid voor letselschade tijdens de events die Bliz Events organiseert.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

Bliz Events zal ten aanzien van het gebruik van voor het evenement verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

Bliz Events doet er alles aan om de kwaliteit van haar evenementen te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot Bliz Events BV, Postbus 1363 1400 BJ Bussum of een email sturen naar office@blizevents.com.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Bliz Events en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.